top of page

Privacybeleid

In de podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is verreist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voort hebben wij uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.

Alle zorgaanbieders zijn verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over de patiënt uitwisselen. Dit staat in de wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut:

Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld (zorgverlening, doelmatig beheer en beleid en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijv. berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerksovereenkomst uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via folders of de website.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Rechten als zorgconsument

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wil maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het aanvraagformulier (in de praktijk te verkrijgen) kenbaar maken aan Praktijk voor podotherapie Heuvelman.

Jongere vanaf 16 jaar die inzage/afschrift willen van hun medisch dossier moeten zelf de aanvraag indienen.

Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

We hebben de verplichting om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. De zorgverlener heeft uw toestemming nodig. op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht voor de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijv. fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens

Praktijk voor podotherapie Heuvelman wisselt, nadat u daar toestemming voor hebt gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal Zorgdomein en via huisartseninformatiesysteem, of keteninformatiesysteem relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Overdracht van uw dossier

Als u een andere podotherapeut kiest, kan het belangrijk zijn dat uw nieuwe podotherapeut op de hoogte is van uw paramedische geschiedenis. U kunt uw podotherapeut vragen het dossier over te dragen aan uw nieuwe podotherapeut. Uw dossier wordt dan door uw nieuwe podotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u recht op inzage in het dossier. Het dossier kan ook via de e mail overgedragen worden. Beide podotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbinding voldoende beveiligd zijn.

Vragen of klachten

Heeft u een vraag of een klacht? Dan gaat de podotherapeut hierover graag met u in gesprek.

bottom of page